Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

1. Přihláška na tábor a všeobecné podmínky se vztahují k přihlášce dítěte na tábor. Přihláškou se rodič (rodiče) nebo zákonní zástupci dítěte zavazují k povinnostem, které pro ně plynou z těchto všeobecných podmínek. Předmětem smlouvy mezi provozovatelem tábora a rodičem (zákonným zástupcem) je pobyt dítěte na dětském táboře nebo rekondičním pobytu. Rodičem se rozumí objednavatel – zákonný zástupce dítěte (dále jen zákonný zástupce), poskytovatelem Kateřina Švecová – Reifová, sídlo Záhoří a Kozinec 5, 257 91 Sedlec – Prčice, IČO 76586553 (dále jen poskytovatel akce). Kateřina Švecová – Reifová prohlašuje, že je oprávněna k provozování a pořádání dětského tábora a rekondičního pobytu pro děti.

2. Účastníkem dětského tábora se rozumí osoba, jejíž pobyt je podložen řádně vyplněnou přihláškou na letní tábor nebo rekondiční pobyt a cena byla uhrazena v souladu s pokyny poskytovatele akce. Osoby mladší 18 let jsou ve smluvním vztahu zastoupeny osobou starší 18 let (zákonný zástupce dítěte). Zákonný zástupce přebírá plnou odpovědnost za naplnění dojednaných smluvních podmínek. Smluvní vztah mezi zákonným zástupcem a poskytovatelem vzniká a nabývá účinnosti okamžikem podpisu zákonného zástupce na přihlášce na tábor.

3. Účastník dětského tábora nebo rekondičního pobytu je povinen dodržovat táborový řád, režim dne, pokyny vedení tábora a oddílových vedoucích. Především pak pokyny týkající se bezpečnosti a zdraví účastníků tábora. Účastník je povinen zdržet se chování, které může poškozovat ostatní účastníky tábora. Účastník letního tábora je povinen šetřit táborový majetek, bez povolení nesmí vstupovat do cizích pokojů, stanů, prostorů, kde jsou nemocní a do provozních prostorů.

4. Zákonný zástupce je povinen před nástupem na letní tábor seznámit dítě přiměřeným způsobem s táborovým řádem a to zejména s následujícími body:

a) Pohyb dětí – Děti nesmí opustit bez souhlasu vedoucích objekt či prostory tábora či tábořiště, při pohybu v lese, při hrách, na výletech, při koupání je dítě povinno dbát pokynů vedoucích, nevzdalovat se od skupiny a určené trasy. Dle pokynů vedoucích děti nesmí chodit bez vědomí na určená místa (ošetřovna, kuchyň, sklady, apod.).

b) Soukromí – Děti musí respektovat soukromí ostatních, pokoje a chatky ostatních.

c) Pokyny vedoucích – Děti musí respektovat pokyny vedoucích – nástupy, režim dne, noční klid, apod.

d) Hygiena – Děti musí dodržovat základní hygienické návyky a chování – záchody, umývárny, pokoje, kontrola pořádku, pořádek v táboře, mytí rukou, převlékání se, nakládání s mokrými věcmi, apod.

e) Zdraví dítěte – V případě zdravotních problémů musí dítě tyto neprodleně nahlásit vedoucímu nebo zdravotníkovi. Je zakázáno užívání léků bez souhlasu zdravotníka (i vlastní léky, vitamíny), vlastní léky je nutné oznámit zdravotníkovi. Nález klíštěte je potřeba hlásit zdravotníkovi, vytahuje je pouze on a zajišťuje jejich evidenci.

f) Strava – Děti musí respektovat zákaz jídla čehokoliv mimo táborovou stravu, zákaz sběru lesních plodů a dodržovat pitný režim.

g) Alkohol, drogy, kouření – Děti musí dodržovat přísný zákaz kouření, užívání alkoholu a jinných omamných látek.

h) Bezpečnost – Děti jsou povinny dodržovat bezpečnost práce s nářadím, nožem, nůžkami a bezpečnost při hrách, dbát pokynů o pohybu cizích lidí (správce, údržbář, vedoucích jiného tábora) v táboře a při hrách. Při nálezu nebezpečných předmětů (zejména nevybuchlé munice, pyrotechniky, zbraní, jehel a injekčních stříkaček) se nesmí těchto předmětů dotýkat ani se k nim přibližovat, zvedat je a jsou povinny neodkladně nahlásit nález vedoucímu, případně jiné dospělé osobě. V táboře je zákaz užívání otevřeného ohně bez dohledu vedoucích.

i) Základy slušného chování – Děti by měly užívat zásady slušného chování (pozdravení, prosba, poděkování) a neužívat sprostá slova.

j) Šikana, násilí – V případě násilí, šikany, sexuálního obtěžování je potřeba ihned upozornit jakoukoli dospělou osobu (vedoucí, zdravotník, hlavní vedoucí).

5. Podmínkou přijetí zájemce na letní dětský tábor nebo rekondiční pobyt je zákonným zástupcem podepsaná závazná přihláška, zaplacení táborového pobytu a předání aktuální nástupní a lékařské dokumentace účastníka tábora při odjezdu na tábor a podepsání souhlasu se všeobecnými podmínkami.

6. Pokud dojde v souvislosti s nepravdivými, či neúplnými údaji v nástupní lékařské dokumentaci ke zdravotnímu ohrožení účastníka tábora, či táborového kolektivu, vyplynou z toho pro zákonného zástupce právní i finanční důsledky.

7. Účastník tábora je povinen dodržovat pokyny týkající se vybavení na tábor. V případě, že nebude mít potřebné vybavení dle seznamu, může hlavní vedoucí tábora nezbytně nutné vybavení zakoupit a zákonným zástupcům předat k proplacení.

8. Cenové podmínky a způsob úhrady: Poskytovatel akce má právo na zaplacení ceny tábora k datu uvedeného v platebních podmínkách. Nezaplacení ve stanoveném termínu a podle instrukcí poskytovatele, lze posuzovat jako nedodržení smluvních podmínek a poskytovatel akce může jednostranně odstoupit od smlouvy. Na odstoupení od smlouvy se vztahují ustanovení všeobecných pokynů o storno poplatcích.

9. Zákonný zástupce má právo kdykoliv před začátkem táborového pobytu od závazné přihlášky odstoupit. Zrušení pobytu se provádí písemně doporučeným dopisem na adresu Kateřina Švecová  Reifová, sídlo Záhoří a Kozinec 5, 257 91 Sedlec – Prčice a je stornován ke dni, v němž byl dopis doručen. Při zrušení přihlášky, při nenastoupení na tábor nebo v případě předčasného ukončení rekreačního pobytu je postupováno dle storno podmínek uvedených v příloze č. 1 všeobecných podmínek.

10. Zákonný zástupce má právo na vyžádání nahlédnout do táborové dokumentace.

11. V ceně táborového pobytu nejsou započítány manipulační poplatky u lékaře ani poplatek za pobyt v nemocnici.

12. Zákonný zástupce svým podpisem přihlášky a podpisem všeobecných podmínek stvrzuje, že se seznámil s všeobecnými podmínkami, vč. jejich příloh a souhlasí s nimi, poučí své dítě přiměřeně k jeho věku, o nutnosti tyto všeobecné podmínky respektovat, poučí dítě o následcích pro případ porušení těchto podmínek.

Seznam příloh:

č. 1 platební a storno podmínky.doc (44 kB)

č.2 závazné pokyny pro rodiče.doc (69 kB)

č. 3 doporučený seznam věcí.doc (37 kB)

č. 4 vstupní dotazník.doc (48,5 kB)

č. 5 posudek zdravotní způsobilosti.doc (26,5 kB)

č. 6 bezinfekcnost.doc (26 kB)

č. 7. režim dne.doc (45 kB)

č. 8 táborový řád.doc (43 kB)

č. 9 požární řád.doc (44,5 kB)